Ads by Google Ads by Google

Lauga: Ia fai le alofa ma faavae I le loto faamagalo

Kenese 45: 1-15, Mataio 18:21-35

 

O le fesili a Peteru ia Iesu pe faafia ona agaleaga mai lou uso ia te oe, ma e faamagalo i ai ? "Ou te fai atu ia te oe, seia fitugafulu ni fitu." o le tali a Iesu na fai ia te Peteru i uiga o le olaga i le Malo o le lagi.

 

E te silafia foi le faamagalo e Esau ia Iakopo ona o le lana mea leaga lea i le ave 'esea o le tulaga o le ulumatua, i lona mamalu i totonu o lona nuu ma le aiga ma le olaga lenei.

 

Ua 'ese le mea na mafaufau ai Iakopo ae 'ese le mea le galuega ua faia e le Agaga o le Atua ia Esau, 'ua vaai atu Esau ia Iakopo ona momo'e ma faafetai ai ia ia, ua fusi tele ia te ia ma punou i lona ua, ma feasogi ma ia, ona la fetagisi lea.'

 

E 'ese mea a le tagata soifua 'ese mea e faia i le Atua, na i ai i le mafaufau a Iakopo, faapea ai lava o ita lona uso ia te ia, le galuega o le Agaga o le Atua le mea e nofo lelei ai lana fanau i le lalolagi lenei, aemaise ai o le latou ia na tofiina e le Atua e aumaia le Faaolataga i le Lalolagi.

 

E faapena foi ia Iosefa ma ona uso, (1) o le fia vaai o Iosefa i lona tama o Iakopo ae maise ai lona uso laititi o Peniamina, ma uso uma lava, ma ua faamagalo atu i ai e Iosefa i ona uso, le mea e faigata ona faia e se isi, o le faamagalo lea i ona uso i se latou mea leaga na faia.

 

O le Malo o i le Lagi, e leai se isi e sao atu ai pe a le lagona le loto faamagalo i au uso a tagata i le lalolagi lenei, pei ona fetalai Iesu, "Ia fitugafulu ni fitu."

 

I le Luka 17:3-4."Ia outou ia te outou. Pe afai e agasala lou uso, ia e aoai atu ia te ia, pe afai foi e salamo ia, ia e faamagalo atu ia te ia. Pe afai e foi faafitu i le aso ona agaleaga mai o ia ia te oe, ma faafitu ona liliu mai ia te oe, ma faapea mai, Ua ou salamo, ia e faamagalo atu ia te ia."

 

O le 10,000 taleni e le o se mea e faigofie ona faamagalo ma faagalo, a ua faamagalo e le Tupu i lona loto fuatia ifo ua ua faamagalo ai i lana auauna, ina ia faamagalo foi ia te'i latou o e na ona ia tufatufa ia le i ai isi taleni, ia faamagalo foi e ia ia te'i latou.

 

I la tatou matua, 'Ia fai le alofa ma faavae i le loto faamagalo.' O lena ua ta'u sa'o mai lava, e faavae i le alofa ma le loto faamagalo i a tatou mea uma e fai i lenei lalolagi o loo tatou ola ai nei. Amene