Ads by Google Ads by Google

Pou Tiute a leoleo

“U ‘ese le mea lea ua ou vaai atu i ai, ua ou te'i i le fai mai e oso atu i le uafu, se’i taofi mai le va’a! Oka se uta o pusa oloa ae tu matilatila mai ai le ta’avale i le pito i luga, pe taga ea ona malaga ese atu le va’a ae le tu’ua ta’avale i pusa oloa?”

“Ia o le a e fesili mai la ia te a’u, ae le fesili sa’o i le vaega o le va’a!” “Ioe leaga e fesili atu i ai, fai mai o le vaega lea mai Sigapoa, o le vaega leaga lava!”

“E le o le mea lena sa mafua ai ona taofia, o le pamu o le suau’u ua le lelei, ma o lo’o malaga fa’apitoa mai lava ma le inisinia le pamu e fa’apipi’i ona malaga ese lea, ae o le mea fo’i e alofa ai i si kamupani e ona le va’a, ona o lea ua sailiili ai fo’i e le vaega a le Coast Guard ma maua ane ai le anoanoa’i o isi mea e tatau ona fa’aleleia o le va’a fa’ato’a tu’ua ai le uafu.”

“Ohhh, lea la ua ou malamalama, ae o a’u lava latou ua ou va’aia ta’avale e tutu i luga o pusa oloa, e tatau lava fo’i ona fai sa’u fesili, ae ua misi fo’i i lo’u mafaufau i le taimi na ‘ou alu ai i le telefoni!” “O le mea lena e fai atu ai, a va’ai loa i ai, pigi loa, fa’aoso le fesili ia malamalama tele ai!”

“Ia ae a la le toe taimi na aumai ai si tama talavou lea na fa’ao’olima i si ona to’alua ae o lea e fautua atu si fafine e tu’u le fia kama igu? Ua ka alofa aku lava i ai sole, ae o aga fo’i i le kaimi o le fa’alekogu, sole koekoe a oso aku e fasi si fafige ia maliu!”

“Ioe lea ua ia kalia lava loga moliga, ae ua ka alofa lava i ai, ua foliga mai ua salamo lava ia! Ua ka va’aia lava fo’i le mafukaga ma le kiga o le aiga, kalosia lava ae le koe faia e ia se mea fa’apea, e kele ai fua kaimi maumau o le mafukaga ma kau aoa'i ai le amio.

“E ke iloa ali’i Pou, ai lava sou fai ko’alua leaga, o loga uiga, o lau faikeige e makua pule fa’asau’ai kama’ika’i ia ke oe! Ia e iloa lelei, e le kakau ona fa’apega se mea, e kakau lava oga fa’alogo mai Mama ia oe, ae le o oe ia Mama!”

“Sole ua ese le leaga o lau faukuaga ali’i kama, o le mea fo’i e taumafai e kausi le filemu, ae le o le kau fai a’asa, e le kaikai oga aoga mo le aiga akoa lega amio!”

“Pou, e sao loa le faiga fa’apega a lou ko’alua ia oe, o le saoga lega, e ga’o le ku lava i si ou fuakaua ae mimilo, e le fa’apega se olaga e kakau oga fai ai lou aiga, o le kama lava le ulu, e alu aku ai fo’i ma le fa’akoguga i mea e fai!”
“E ke iloa ali’i Saugi, ua ‘ese lava laka va’ai i kama’ika’i fo’i i legei vaikaimi, ua gaka lava  i aso la i makua e kake va’ai ai i le faiga kuai lega, ae o le kaimi gei, sole, ua fa’akamo’e solo fo’i kakou e kasi’i kagamea e kamaloloa, koe va’ai e kasi’i mai ma Kamaiki, ae pau lava le mea lea e makele iga va’aia, o le kiga le la e kausi’i mai le ogamagava! Ha Ha, kalosia a’o se pepe!”

“Ia fai fa’alelei lau filifiliga, o a’u lakou, a lusi lava le ulu o mama, sau loa fai le fa’aleaga o le amio fa’ako’a alu ai fo’i i le aiga pe lua i le kolu aso o kiuke fa’asoloakoa!”

“Se  a’u fo’i ga aumaia i kokogu le isi ula kagovale lele, ua salamo lava fo’i si ali’i, ae ou ke va’ai aku lava, kauau lava e koe fa’aauau e le aloa lega le mea sa le mae’a ona faia! E kau iloa aku lava i aga fegi fo’i gae, e le o i ai se filemu mogi lava i loga loko!”

“Kalosia ae le koe fa’aauaua, aua afai ae koe fai, o le kaimi lava e koe fai ai, aumai loa e makua fai lava i ai se fa’ai’uga e sili oga faigata e ku’u ai laga mea leaga lega. O kagaka fo’i ali’i, e fai aku lava le kele o kala ia le koe faia ai ma malamalama ai i kulafogo, ae le kaikai lava ona ku’u ai!” “Mogi lava le sifi o leaga o le makou aiga, sa fai ai laga kala, a kuai lava oga afio mai Iesu, e le suia lava la’u amio!”