Ads by Google Ads by Google

POU TIUTE A LEOLEO

“Sole e le toe mae’a au galuega, ae ua tuneva fo’i le aso, ua lagona le le fia i ai i le ta mea lea e fai! Tau fai ma se fuafua le talanoa umi o oe, se na’o le ao mai lava o fa’amatalaga ma fa’amau, ae fa’ato’a toe fesiligia pe a o’o i le Ofisa!”

“Sauni, e tiga lava ona e iloa e ote so’o fo’i le ka’ika’i ia ka’ua oga o le le faia lelei o le galuega, ae fai lava ma e faitio. Ua 'ese lava fo’i lenei vaitaimi ia te oe, na’o lou fia osooso lava i le ofisa, ae o le galuega e fai atu i le fanua!”

“Pou, ua leva le aso, ae le toe maua se mea’ai, ua leva ona te’a le 12:00 ae le’i i ai se ki i le kaeao, afai ae fai mai le magava e ku’u aku se mea, 'ave i ai, ae le o fa’akuai aua e ke’i lava ua koe vili lava e oe le kelefogi a le 911.”

“Oi, kalofa e, ua ou le sau fo’i ma aumai se kauga i le fale aua, ua moe umi fo’i Mama ae le va’ai se ka 'ulu e fafao i le ako a le koeaiga. Ia ae aua le popole, akogu lava e maua se fa’ama’oga ma ka’ua ae gofo age i‘iga ma fai sau kakalo e vave ai ona ‘aiga maugu a ka’ua.”

“O lea ua vala’au mai e kakau ga ka o’o i Leoge lea e kupu mai ai fo’i le fa’alekogu i le fale'oloa lea ua koe malomaloa fo’i i fafo kagaka.”

“Oi sole, ia o lea o le a fa’auma aku le ka lipoki lea, e aoga lava le maua lelei o igoa o le vaega lea e molimau ma lakou kelefogi aua, e misia loa fiu fo’i e mafaufau se kala e kusi i gei lipoki.”

“Aisea ua fasi ai fafige? Kalofa, ai fo’i ga oga le kama koa!”

“E leai lava se mea e vave kele oga oso ai i luga le koko o le kama o le aiga, e fa’aoso lava fo’i e le Pia le iloa se alofa, ae fa’ako’a ala age i le kaeao va’ai aku i maka o si fafige, ia ua le fiafia kilokilo i ai! Ae o lana fanau la le ua tutu mamao mai!”
“O le mea lava lea e pipi’i atili ai loto o fanau i o latou tina, aua e vave lava ona latou manatua aga nei a le tama o le aiga, ma e le fia alofa ai se tasi pe a o’o ina va’aia na uiga, ae a o’o lava ina sologa lelei le mafutaga, ua toe galo uma lava na leaga!”
“O le vaega tuai fo’i lea ua toe vevesi ai le fale'oloa lea! Kalofa i gei kolea e fa’apea lava lakou, oga o le ko’akele lea e fa’asoesa i aukafa ma lumafale o lakou fale'oloa, e leai ma gi fai’ai o i ai, ae le iloa, e fiu makua e kaukakala i le po ma le ao, ae le koe au lagoga e le vaega fika lea!”

“O le vaega lava fo’i lea o lo ’o fa’akumu pu i vasega i High School, ma ua fa’akiga loko fo’i i gai faia’oga i aso uma! Akogu ae koe sau se osofa’iga a makua kilia aku ai le ko’akele lea e fa’asoesa gei i laufagua o Amelika Samoa.”

“Aua e ke iloa o le mea fo’i lea ga fai ai ka’ua, ia ka’ua o mai e fa’ako’ai mai i le vaega leaga lea, o lo ’o i ai le kali i gei lava fa’afesili e makele ina afaiga ai lakou fai’ai, ae le mafai ona ulu i kokogu se fa’akoguga.”

“Sa’o lava, pei lava ua kakau loa oga loka le vaega lea, o i lakou lava ia e amaka ai fo’i ona faia se isi misa kele, e makua fa’apea lava le au gigi’i lea e fai aku oga o se fia leoleo mamafa o se kasi, ae le iloa o mea laiki lava gei e kukupu ai isi mea kekele ma afaina ai fo’i le ola o gisi.”

“Ia ua uma mai fa’amaumauga, o a mai le kama fia ‘ai? Lea na fa’afekai mai le Kolea ma ‘aumai ai le ka fasi mea’ai!” “Oi sole, makua vave kali mai le kakalo ali’i, lea ua 'iloga mai o lo ’o fa’afofoga mai o ia, pe a faia pea le galuega lakou ae ‘aua le fia ‘ai loa fa’apase’e loa le faiga o kiuke!”

“Ia ‘aumaia, e ke iloa lava a fa’ale kaukala le kagaka, leaga koekoe lava a ‘ave mea a luga i le fia ‘ai, ae a maua lava se fasi mama, ua fiafia fo’i lau kama!”

“Ha Ha Masalo o oe lea e sa’o ai le 'upu fo’i lea, “O a ga keige, a maua lava se fa’amaoga ua uma mea e maga’o ai legei soga’i.”

“Sole lea ua vala’au mai e ka o aku e 'ave le kama le popoi lea sa faia’oga i le falepuipui e fa’atoa toe fa’auma loga iloiloga i le aso a kaeao.”

“Oi se ‘ese lo’u igoigo i lega kamaloa sole! O kaimi uma lava ou ke va’ai ai i ai, e kau oso loka fia a ea? O le mea lava e fai ai la’u kala, o le makua ae o aga mea e fai, a o e le uma ga ‘ave i se va’a!”

“Oi o le vaega lega, e oso fa’ama’i oso le magava leaga! Ha Ha! Se’i va’ai i kamaiki laiki, ae ua gofo ma magafagafa! Oka se leaga o lega mea, sa sili ai ona kaula se ma’a a’asa i le fakafaka ae fa’amagoko i le moaga!”

Sole fa’ako’a ou fa’alogo lea i se fa’asalaga fa’apea sole Saugi, o le mea lea ou ke iloa, e fa’akalikali lava se’i maua se avagoa fa’aoso mai loa fo’i au' upu ga e fa’apea ai lava o oe lava ma le poko e fa’ase’e kagaka! Ia koe sau la i le vaiaso lea a ea?”