Ads by Google Ads by Google

Leai ni fa’alavelave matuia vaitau o fa’au’uga!

“Sole, o lea ua uma lelei le vaitau o faauuga o loo sikueli paleni lava amioga a le au faauu, e leai ma se isi ua maua i taimi tiute a le tatou matagaluega! O le mea lelei lava o le faatu atu ma tuu mai ni nai ula lole mo tatou.”

“Ua fiafia nai matua ua maea lenei tausaga aoga aua o le tele o tausaga pe a uma faauuga, e le gata e tutupu ai faalavelave, ae o nisi o fanau e tele naua mea e mananao i ai e pei o le o e asia latou o ae i’u ane lava ua tutupu ai ma ni faafitauli.”

“Ae sa’o a, ae sei fai sau tala i tou vaitaimi, ai lava sou le faalogo i ou matua.”

“Afai e toe tepa i tua lona uiga e matua le lanu lava le ata sa ou faailoa i ou matua ae sa la onosa’i pea, ae o le taimi lena o le olaga faataule’ale’a, fia fai teine ma le fia sifi, ae ua uma foi na taimi.”

“Sole a lulu la lou ulu, ailoga ua magalo uma ga mea i luga?”

“E ke iloa, e iloa e a’u lava  ia e le’i kaikai uma la’u sala! E kolu lelei ka’avale a si o’u kama ga magumi i lo’u fia fa’akaukala ma lo’u le fa’alogo i se fa’amakalaga. A fai mai e alu lemu pe a ou alu, e lilo aku loa i le va’ai a si o’u kama, oso e pei lava o lo’o faia se ku’uga ka’avale kuku’u ae maise lava le sa’oga i Iliili!”

“Oka oka e, ai lava ua fa’apea oe ua ga’o oe ma le lalolagi! Ae pe aisea lava la ga le kupu ai ga laveaga ma e uma aku ai?”

“E ke iloa, o kaimi uma lava ga lavea ai ka’avale a si o’u kama ia ke a’u, ou ke muamua lava sulu i si o’u kiga, Mama lava e ola ai, ae maligi lava loimaka o si o’u kiga, pe a kau o’o mai le saua o lo’u kama ia ke a’u, e oso aku lava, opo mai a’u, “Ia fasi la’ia, a ou oki aku ai, ae o lo’o ola la’u kama!”
“O Mom lava ia o le bomb! E ke leiloa po’o fea e ke alu i ai i le loloko o le leaga, le olaga le faukuaiga ma le kele o vevesiga fa’akalavou, ae sau lava i le fale, e pisa mai lava le koea’iga, ae fa’ase’ese’e aku lemu Mama i le umukuka, kapega lemu lava le mea’ai ku’u i luga o le laulau’ai!”

“O le mimiki fo’i a lau kama sa ova le sasala! E le’i ku’u mamaiga lava e tamaiti le lau maliuaga ma mea uma! Ia o le fia kama lava, ae ga ou lagona lava o fa’amanuiaga a si o’u kiga sa ku’u mai lava ia ke a’u ma una’i mai a’u ou te sau e avea ma malu o le malo! Ia ku’u aku ai ia lega uiga leaga e ke maua ai, ae va’ai i sou lumaga’i ia maguia!”

“Ae eke iloa la, ua uma aku le kele o ga mea leaga uma ma ua alu fo’i si o’u kiga, ae o lea ua ou misia lava ia i oga uiga ga, ae maise pe a ka alu aku i le fale, ae ua leai ma se isi o ala mai e fai fa’alelei mai saka mea’ai, pe fai mai, ua a, sa e eva fo’i ma ai?”

“Ga’o le misa le mea e fai ma le ko’alua, faifai kekele aku ai ma le ika lakou sa kau fa’agalogalo aku, ia o’o ai iga koe oso i le ka’avale ma koe fa’asasa’o koe igu fo’i!”

“Ae o kaimi gei o fa’au’uga, ae afai aka va’ai ai makua o fekagisi i a lakou fagau ae lavevea i ka’avale a’o faia fiafiaga o lakou fa’au’uga, ua koe fafagu uma i luga ga mau mea fa’alekogi sa ka faia i oka makua!”

“Saugi, kafefe, lea ua e kula’i mai o se leoleo i ou kagaka e ko’akele, masalo o se a’oa’oga fo’i lea o oe e le Atua ia e iloa ona tali atu i kagaka fa’apega o le kakou olaga!”

“Pou, o le isi lea mea ou ke kau le fa’asalaiga ai muamua lava se kasi, pe afai o lo’u fa’akoa maua lava lega, aua e kakau lava oga e faia se a’oaiga muamua a’o le’i avea ia ke ia le fa’asalaga mamafa.”

“Ioe e sili aku lou malamalama i lea mea lea e o mai ai au kama gai lo le kagaka e le’i sau ai i lea ikuaiga o ala!”

“Pau a le mea, ua suia lenei kausaga, o se fa’afekai lea i le Atua, aua e le faigofie lava ona fa’afilemu kupulaga o legei akugu’u.”