Login

Happy 78th birthday to very special mother, grand-mother, and great-grandmother!

Avalele Asoau Polu [courtesy photo]

Avalele Asoau Polu

Mom, we love you and want to wish the very best birthday. Happy Birthday! We are very thankful and glad each year passes that we get to celebrate another year with you. We love having you around, and you have been and continue to be a blessing in our lives.

Our lives have been blessed by having a very special mother like you. For all the things you have done for us throughout the years, WE thank you Mom!  

Ole tatalo faifaipea a lau fanau ile Atua, ia faamanuia tele ia te oe le tina peleina. Ia faaopoopoina nisi tausaga e tele tatou te mafuta fiafia ai i lenei lalolagi ma faaaogaina ai lou soifua e auauna mo Ia. Foa’i ia te oe le tina peleina le ola ma le malosi ia faafouina pea i aso uma. Manuia tele lou aso fanau tina!
 
Alofaaga ma faamanuiaga mai lau fanau i Samoa, Hawaii, Las Vegas, California, ma WashingtonRelatedComment Here