Ads by Google Ads by Google

“FUSI PE TUSI”

Tu’u mai i Kama Uli: KILIKI PO’O LE KIKI

Ua suia e tama uli le faiga o le fa’aupuga lea, aua e tele mea ua tutupu mai i le fa’aupuga lea “Fusi pe Tusi.” O le fa’amatalaga e moni lava, aua e le faigofie mea e ono o’o i le aufaigaluega pe a o’o ina so’ona tafusu fua e le ‘au o’onana i le ala!

“Ia se’i faia lau kala po’o a ga mea ua kukupu? E o aku fo’i  e fa’amalosia le kemupegi o le Fusi pe kusi ae fai mai ua leaga mea ua o’o i ai!”

“Oe sa ou va’aia lega mea, e le’i kele i se piko fo’i le oga, si o’u uso lava, Ua maua aku o lo’o ave ma le oga le ka’avale, loga lua, e alu i le 80 maila le fofoga lakou, ae le fusia le fusipa’u o le gofoa. Ioe, o le uma mai fo’i o le lakou fa’aaliga kele, ai ua malo.”

“Ia ga a la’ia?” “Ia e ma fa’aku akua i le ala, se ua le kau kagaka, oso a’u si a’u paga fai aku i ai, “Va’ai oe, o lea fo’i e saili i latou e le o fusi, o loga uiga o le a kusi la oe!” “Aue, se ‘aua, o le a ou oki lava i lo’u fia fusi ia ke oe. E fai lava le kala ma oso i fafo kamo’e aku makua fusi mai si ‘au paga, ua le mailoa e kama ofu uli po’o le a le kaga a fai, ua kagi, ma fa’amakala uma mai ai ma le le magumalo i le kauvaga, o ia ua kau valea le ulu, ae o lea fa’akoa sa’o lava iga ua fusi i le leoleo.”

“Ia o i’iga lava na oso i kokofu koe fusi ma le fusi pa’u, fa’akoese fa’afia, ua oso ai fo’i ma le alofa lakou, ae ga mogomogo mai fo’i ma se fasi mea  mo ma’ua. O faigaka la ga o le galuega, o ai lava se le alofa o le a kusia ga ikuaiga solitulafogo?”

“Mogi lelei lava oe, pau a le mea, aua le fai fa’alua, fa’akasi lava.”

“Sole, ua uma atu le vevesi o fa’au’uga ma ua atu ai fo’i nei mafutaga i le fa’ataunu’uina o tiute, sole ua amata fo’i na mafana le mafutaga a sifi latou!”

“E pei ou ke fa’alogoiga se fa’agoagoa i lou si’uleo ali’i Pou, pei lava e kau lagoga ua i ai se ukia fo’i lea sa kau kupu a’o faia fo’i kakou kiuke masagi. Ae mogi a oe, ua sau lava le fiafia e kalie ma le vaega fou, e lelei fo’i fika a le vaega lea sa kakou faia kala mai le amakaga.” Ha ha!

“Oi a aka sole, e lelei ia o gai keige, e le moku lava le ulaula lakou, e kau le fa’akalia se mea’ai, e kele lava i le oso aku i kokogo o le ka’avale ua leva oga mafagafaga ai le pauga o le afiafi, e le popole ia magava e pei o le ka’ua sifi!”

“Hi Hi Ia e le fa’apea lava o le aso lava ma le maua le fa’ama’oga, o le mole lava e sili, aua a o’o i le kaimi e koe fa’amalosia ai le kamo’ega, sole, e muamua lava fa’ake’a ka’ua!”

“Se o le isi lava mea magaia, o kulipi a le vaega, e oso lava le isi kaofi le ka’avale, fai mai laga kala e va’ai aku lava e foliga mai o lo’o misa le vaega i kokogu, sole, e leai o le fia makamaka fua o le vaega i le samiga o le fa’au’uga le la e fai!”

“Se leai lava se mea fou, ga’o le pau le mea e o’o mai ai, o le oso fa’alava fa’auilavea fua lea i mea e kakau oga fai e kamaiki ua makukua fo’i lakou.”

“Ia lea la, ua ‘ese le fika lea ga oso, e fai aku i ai, ae fai mai, “ogosa’i mai leoleo, o lea fa’akoa maua se pagagoa e fa’aoso ai le mea lea, ae ga o le kisi lava, ma le isi ua ova i le 18 kausaga le kama’ika’i lea, ae o gagei fa’aoso e le lakou aiga i Amelika, e mumusu e make uo leaga o le kama e makiva.”

“E a ea? Oka e ese fo’i lega loko e sau ai lega kalavou, e kula’i mai e le o faia i se alofa, ae foliga mai o lo’o mafua oga fai oga o lo’o ika le aiga ia ke ia.”

“Ioe e le kele la i se piko, fesili aku loa i si keige, ae fai mai, fa’afekai lava ia oukou, o si o’u uso lava lea e ma ke kalagoa!”

“Ha Ha Ha, Sole e va’ai mai o lea e mole, ae e koe faia mai ga ikuaiga kala e mole akili ai le magava. Ia ua fa’apea lava o le a e maua le kiki o lea afiafi, ae uma age makua sese i sigi le fagapusi ua maua, ga’o mea lusi aua o le vaega lega e oki le kagaka ga ke avakua i kokogu, ua e fua fo’i i lou le maua o se avagoa e fa’akofu ai si au magigi.”

“Se o le mea lega sa ku’i ai le makou kalie, ae e alu aku loa fesili aku ia a’u pe ua ou fiafia lava i la’u sifi! Ioe o le mea lega, ae o le la ua e alu ma e magaku lava o le la makou ke kalie aku ia ke oe!”